>> Blog

NOS ANNONCES

A PROPOS DE NOS PERSPECTIVES

 

. Publication 20 Octobre 2017 

Un jeune homme Sondley Axil est parti pour la France  pour un stage de 9 mois. un pas pour une relève assure . AOG compte sur toi Sondley Axil

Publication 24 Novembre 2017

AOG salye tout jèn nan zòn kotel gen aktivite yo an jeneral men anpatikilye nan zòn Gran Plenn. Lap mande tout moun ki enterese ak kesyon relèv la pou swiv sit Asosyasyon an "aoggranplenn.org'' pou jwenn enfòmasyon epi pwofite opòtinite bous, demi bous ak lòt sipò pou al aprann yon pwofesyon.

Pye kout pran devan pou w pa diw pat konnen paske youn nan kondisyon yo fòk enterese an swiv sakap fet yo atravè adres mel lap kreye sou sit la.

Publication 19 Février 2018

Aprè gwo enstalasyon enèji solè nan lopital Alma Mater, AOG sot fè enstale 12 kilowat enèji solè nan lise Jacques Roumain GwoMòn nan. AOG te pran desizyon sa a ansanm ak rezo lekòl vèt GwoMòn nan paske lise a se manm rezo epi sa fè plizyè lane elèv yo ap deplase al patisipe nan aktivite pwoteksyon anviwonman tankou : rebwazman, jesyon dechè,el.
AOG espere sistèm sa a va ede amelyore aprantisaj nan lise a.

AccordiAtansyon ! Atansyon !! Youn di lòt AOG ap chèche jèn nan zòn GranPlenn ak tout zòn kote ki gen sistèm solè yo pou aprann yo fè antretyen nan sistèm yo epi moutre yo enstale yo tou. Tout jèn ki enterese ka kontakte sekretè Asosyasyon an pou bay non yo pou patisipe nan seminè ka gen pou òganize sou sa avan lontan. Se premye 5 moun ki enskri yo kap jwenn chans pou sa.on Sample Description
AOG ap bay djòb rebwazman ak 8 jèn elèv lekòl ki vle pou plante epi pran swen 250 pyebwa pou pi piti pou mwa jiyè ak dawou yon fason pou yo ka fè ti kòb pou vakans lan ak rantre lekòl la. Jèn ki travay byen yo e ki moutre yo enterese ap jwenn prim sipriz. Tout moun ki entèrese dwe kontakte manm kòdinasyon an ki nan Granplenn.
Mesaj enpòtan !! Menm jan ak lane pase kote nan AOG nou te ankouraje plizyè jèn ki enterese ak ansèyman al aprann anseye nan yon lekòl fòmasyon anseyan leta genyen nan Pòtoprens ki rele CEFEF pou n ka kreye plis reous pou lekòl yo nan seksyon an, nou mande jèn ki enterese ansye pou fè kontak rapid pou ale enskri pou konkou , se yon fòmasyon kap dire 3 lane epi yon lane estaj avan pou enterese a jwenn diplòm leta. Mesaj enpòtan !! Pou plis enfòmasyon ale sou.
SWIV SIT AOG A POU NOU JWENN ENFÒMASYON SOU : 1- ENFÒMASYON SOU BOUS MASTÈ POU LANE 2019 LA 2- POU JWENN ENFÒMASYON SOU POSIBLITE POU JÈN PATI POU ESTAJ YON LANE AN FRANS POU SOTI 2019 POU RIVE 2022 . CHAK ANE NAP VOYE YOUN A 2 JÈN, NAP OUVÈ KAD LA POU JÈN NAN TOUT LÒT ZÒN NAN GWOMÒN KA PATISIPE. RETE BRANCHE SIT http://www.aoggranplenn.org
DUPRÉ Louksorby se twazyèm estajyè AOG ki kite Ayiti ane sa a pou al fè yon estaj sèvis sivik 9 mwa an Frans. Pandan estaj sa a, lap tou pran yon fòmasyon nan medsin natirèl ak Jesyon Pwojè. Lap retounen nan mwa jen 2019. AOG bezwen lòt jèn pou kontinye al fè sèvis sivik nan peyi etranje epi fè mastè nan sekirite ak risk enfòmatik, agrikilti dirab ak anviwonman , pa neglije vizite regilyèman sit http://www.aoggranplenn.org/ ka enfòme sou opòtinite yo ak tout lòt avantaj AOG ap ofri jèn GwoMòn yo. Toujou byen gade kritè yo avan pou kòmantè nap fè aprè yo sans epi itil. @Louksorby : AOG swete'w bon siksè nan aprantisaj ou. AOG Fòme deja plis pase 30 jèn nan tout domèn ANN ENVESTI NAN FÒMASYON JÈN YO POU YO PA TOUNEN ZONBI PASKE FÒMASYON JÈN YO SE GRENN SÈL POU LOUVRI JE YO

GALLERIES

PHOTOS ET VIDEOS

 

​Copyright 2017 2018 © AOG (Grande Plaine) Tous droits réservés